Korporacja Viktoria LTD Sp. z o.o.
Al. NMP 67 lok. 4, Częstochowa
Windykacje, tel.:
0506 190 880
Formularz kontaktowy
Dotyczy:
Podpis:
E-mail:
Telefon kontaktowy:
WindykacjeSzanowni Pa?stwo!
Je?eli macie k?opoty w odzyskaniu nale?no?ci od swoich klientów to potrafimy Wam pomóc - prosimy dzwoni? pod numer telefonu 506 190 880.


Teraz wszystko zale?y od tego, czy chcecie d?u?ej czeka? na swoje pieni?dze. Je?li Wasza cierpliwo?? si? wyczerpa?a, to prosimy o kontakt, umówimy si? na spotkanie.

Wieloletnie do?wiadczenie w windykacji nale?no?ci pozwoli?o na opracowanie modeli wspó?pracy, dostosowanych do potrzeb klienta, uwzgl?dniaj?cych specyfik? prowadzonej przez niego dzia?alno?ci.
Szeroki wachlarz oferowanych przez Kancelari? us?ug oraz profesjonalne i rzetelne podej?cie do ka?dej sprawy z poszanowaniem obowi?zuj?cych przepisów prawa, a tak?e troska o dobro Klienta to zasady, które przy?wiecaj? nam od pocz?tku istnienia Kancelarii.

I . POST?POWANIE PRZEDS?DOWE

Najistotniejsz? faz? dochodzenia roszcze? finansowych s? dzia?ania podejmowane na etapie przeds?dowym. Zarówno wierzyciel, jak i d?u?nik czerpi? najwi?ksze korzy?ci z profesjonalnie przeprowadzonego post?powania polubownego.  Na tym etapie odzyskiwania nale?no?ci bardzo wa?n? rol? odgrywa kontakt z d?u?nikiem. Profesjonalni negocjatorzy podejmuj? z nim dialog i staraj? si? sk?oni? do dobrowolnej zap?aty. Jednocze?nie u?wiadamiaj? mu dalsze konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj?ce z odmowy sp?aty zad?u?enia. Ustalenie mo?liwo?ci p?atniczych d?u?nika i jego stanu maj?tkowego pozwala na szybk? ocen? sytuacji oraz podj?cie decyzji o dalszym toku post?powania.

Etap przeds?dowy ko?czy si? odzyskaniem wierzytelno?ci, a w przypadku braku zap?aty skierowaniem do Klienta (wraz z raportem z podj?tych czynno?ci) rekomendacji co do dalszego trybu odzyskiwania nale?no?ci.

CZYNNO?CI

- wezwanie d?u?nika do zap?aty,
- potwierdzenie lub ustalenie aktualnych danych teleadresowych d?u?nika,
- pozyskanie dokumentacji rejestrowej,
- negocjacje telefoniczne,
- umieszczenie oferty sprzeda?y wierzytelno?ci na Gie?dzie Wierzytelno?ci,
- ustalenie harmonogramu sp?at ratalnych,
- uzyskanie pisemnego uznania d?ugu przez d?u?nika,
- przygotowanie ugody pomi?dzy stronami,
- dobrowolne poddanie si? egzekucji przez d?u?nika w formie aktu notarialnego.

WINDYKACJA BEZPO?REDNIA

- wizyta w miejscu zamieszkania lub pobytu d?u?nika,
- wizyta w miejscu pracy d?u?nika,
- negocjacje bezpo?rednie,
- pozyskanie pisemnego uznania d?ugu,
- sporz?dzenie dokumentacji fotograficznej,
- wywiad ?rodowiskowy,
- sporz?dzenie pisemnego raportu z przeprowadzonych dzia?a? operacyjnych wraz
  z opisem sk?adników maj?tkowych d?u?nika,
- inkaso gotówki (za zgod? Zleceniodawcy),
- odbiór ruchomo?ci (za zgod? Zleceniodawcy).

II. POST?POWANIE S?DOWE

Post?powanie s?dowe jest szczególnym etapem dochodzenia nale?no?ci. Nie zawsze prowadzi bezpo?rednio do ich odzyskania, jest jednak warunkiem wszcz?cia egzekucji komorniczej. Pozwala unikn?? przedawnienia wierzytelno?ci, rozstrzygn?? spory niemo?liwe do rozwi?zania w drodze negocjacji.

Post?powanie s?dowe rozpoczynamy zawsze po wyra?eniu pisemnej zgody wierzyciela w formie pe?nomocnictwa. W wi?kszo?ci przypadków materia? dowodowy pozwala na przeprowadzenie sprawy przed s?dem w trybie nakazowym lub upominawczym, co znacznie przyspiesza post?powanie i minimalizuje jego koszty.

CZYNNO?CI

- ocena dokumentacji dotycz?cej wierzytelno?ci,
- wybór trybu post?powania,
- sporz?dzenie pozwu i dalszych pism procesowych,
- reprezentacja Klientów przed w?a?ciwym s?dem,
- nadzór nad przebiegiem post?powania s?dowego,
- sporz?dzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalno?ci.

ATUTY

- stwierdzenie bezsporno?ci i wymagalno?ci wierzytelno?ci,
- unikni?cie przedawnienia roszczenia,
- wzmocnienie stanowiska wierzyciela w procesie negocjacji,
- mo?liwo?? przymusowego egzekwowania roszczenia w drodze egzekucji
  komorniczej,
- zabezpieczenie sk?adników maj?tkowych d?u?nika.

III. POST?POWANIE EGZEKUCYJNE

Prawomocne orzeczenie s?du umo?liwia wierzycielowi dochodzenie roszczenia
w drodze egzekucji komorniczej, dzi?ki czemu negocjator prowadz?cy rozmowy
z d?u?nikiem zajmuje wyra?nie silniejsz? pozycj?. Celem post?powania przedegzekucyjnego jest u?wiadomienie d?u?nikowi dalszych konsekwencji nieregulowania zobowi?za?. Dopiero w przypadku, gdy rozmowy oka?? si? nieskuteczne, sprawa zostaje przekazana na drog? post?powania egzekucyjnego. Kancelaria sk?ada wszelkie niezb?dne wnioski, udziela komornikowi informacji na temat stanu maj?tkowego d?u?nika oraz dba o prawid?owy przebieg egzekucji.

Zako?czenie post?powania w ka?dym przypadku oznacza sukces wierzyciela. Jest
on oczywisty, je?li Komornik wyegzekwuje ca?? nale?no??. Ale tak?e wydanie przez komornika postanowienia o umorzeniu post?powania egzekucyjnego wobec jego bezskuteczno?ci pozwala uzna? wierzytelno?? za koszt uzyskania przychodu, odzyska? nadp?acony podatek.

CZYNNO?CI

- negocjacje z d?u?nikiem,
- sporz?dzenie wniosku egzekucyjnego,
- z?o?enie wniosku egzekucyjnego we w?a?ciwej kancelarii komorniczej,
- nadzór nad przebiegiem post?powania egzekucyjnego i podejmowanymi przez   komornika czynno?ciami,
- ustalenie sk?adników maj?tkowych d?u?nika,
- wezwanie d?u?nika przed s?d do z?o?enia wykazu maj?tku,
- wyst?pienie o nadanie klauzuli wykonalno?ci przeciwko ma??onkowi d?u?nika,
- w przypadku stwierdzonych zaniedba? - przygotowanie skargi na czynno?ci   komornika.

ATUTY

- wyczerpanie prawnych mo?liwo?ci dochodzenia roszczenia,
- sta?a wspó?praca z komornikiem,
- skuteczne metody poszukiwania maj?tku d?u?ników,
- w przypadku bezskutecznej egzekucji, mo?liwo?? uznania wierzytelno?ci za koszt   uzyskania przychodu,
- uporz?dkowanie rozrachunków z odbiorcami w ksi?gach rachunkowych Klienta.
Strona główna   |   Kredyty   |   Nieruchomości   |   Windykacje   |   Odszkodowania   |   Kapitał zakładowy   |   Kontakt
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie surowo wzbronione!
Copyright © 2006-2022 Korporacja “Viktoria” LTD Sp. z o.o. (0.03 sec.)
Wykonanie strony: Brewka.pl
Linki [rozwiń »]: pizzeria Częstochowa - restauracja Częstochowa - kraty automatyczne
[« zwiń]: naprawa naczep - narkotyki książki - kod: 0818-1201-2225
Pozycjonowanie - polega na takim zooptymalizowaniu strony oraz rozpowszechnieniu jej w sieci, aby ściśle określona i zindetyfikowana grupa docelowa (target group) miała jak najmniej (lub wogóle nie miała) problemów w dotarciu do niej.