Korporacja Viktoria LTD Sp. z o.o.
Al. NMP 67 lok. 4, Częstochowa
Kredyty, tel.:
0506 190 880
Formularz kontaktowy
Dotyczy:
Podpis:
E-mail:
Telefon kontaktowy:
Kredyty samochodowe


Oferujemy szeroki wybór kredytów samochodowych, które umo?liwi? Pa?stwu:

- zakup samochodu nowego lub u?ywanego dowolnej marki, motocykli i skuterów
- skredytowanie zakupu samochodu sprowadzonego z zagranicy
- zakup pojazdu od osoby fizycznej
- zakup samochodu ci??arowego, ci?gnika siod?owego z naczep?, autobusu

Istotne cechy kredytów samochodowych oferowanych przez nasz? firm?:
- mo?liwo?? skredytowania pe?nej warto?ci pojazdu
- mo?liwo?? uzyskania kredytu bez por?czycieli
- mo?liwo?? w trakcie sp?aty zamiany samochodu na inny
- mo?liwo?? wcze?niejszej sp?aty kredytu bez odsetek
- mo?liwo?? zmiany waluty, w której rozliczany jest kredyt
- mo?liwo?? zaci?gni?cia kredytu w PLN, CHF, EURO lub USD
- okres kredytowania od 6 miesi?cy do 8 lat
- mo?liwo?? wykupienia ubezpieczenia pakietowego AC, OC, NW
- mo?liwo?? skorzystania z procedur uproszczonych

Przedmiot kredytowania:
Zakup nowych lub u?ywanych samochodów osobowych, ci??arowych lub osobowo-ci??arowych,  tak?e o masie ca?kowitej przekraczaj?cej 3,5 tony, ci?gników siod?owych oraz naczep, autobusów, a tak?e motocykli i skuterów.

Waluta kredytu
PLN, CHF, EUR lub USD.

Okres kredytowania
Sp?at? kredytu mo?na roz?o?y? na okres do 10 lat.

Minimalny wk?ad w?asny i wysoko?? kredytu
Istnieje mo?liwo?? skredytowania pe?nej warto?ci pojazdu wraz pakietem ubezpiecze?. Wysoko?? kredytu zale?y od warto?ci i wieku pojazdu oraz dochodów Kredytobiorcy.

Dla samochodów nie starszych ni? 5 lat istnieje mo?liwo?? skredytowania pe?nej warto?ci pojazdu. W przypadku pojazdów starszych ni? 5 lat wp?ata w?asna wynosi od 10% ceny samochodu. Wysoko?? wymaganej wp?aty w?asnej zale?y od roku produkcji i ceny pojazdu oraz ?ród?a i wysoko?ci dochodu Kredytobiorcy.

Wymagana zdolno?? kredytowa
- Mo?liwe jest ??czenie dochodów ze wspó?ma??onkiem, innym cz?onkiem rodziny lub osob? obc? pod warunkiem wspólnego zameldowania i prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.
Kto mo?e ubiega? si? o kredyt:
- osoby fizyczne otrzymuj?ce wynagrodzenie z tytu?u umowy o prac? / tak?e na czas okre?lony /,
- osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, kontraktów
- emeryci i renci?ci, oraz osoby uzyskuj?ce ?wiadczenia przedemerytalne
- osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? niezale?nie od sposobu rozliczania si? z Urz?dem Skarbowym, (zarówno osoby prowadz?ce ksi??k? przychodów i rozchodów, jak i osoby p?ac?ce zrycza?towany podatek dochodowy lub rozliczaj?ce si? w formie karty podatkowej),
- osoby uzyskuj?ce dochód z tytu?u najmu lub dzier?awy,
- rolnicy
- spó?ki cywilne
- jednostki nie posiadaj?ce osobowo?ci prawnej
- spó?ki prawa handlowego
Zabezpieczenie kredytu
- przew?aszczenie w cz??ci 49/100 pojazdu samochodowego na rzecz Banku
- cesja praw na rzecz Banku z tytu?u umowy ubezpieczenia AC pojazdu
- depozyt karty pojazdu dla pojazdów samochodowych posiadaj?cych kart? pojazdu.
Ubezpieczenie - kredyt samochodowy mo?esz równie? wykorzysta? na op?acenie prowizji sprzedawców, bankowych czy kosztów ubezpieczenia OC, AC, NNW kredytowanych pojazdów.
Strona główna   |   Kredyty   |   Nieruchomości   |   Windykacje   |   Odszkodowania   |   Kapitał zakładowy   |   Kontakt
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie surowo wzbronione!
Copyright © 2006-2022 Korporacja “Viktoria” LTD Sp. z o.o. (0.03 sec.)
Wykonanie strony: Brewka.pl
Linki [rozwiń »]: pizzeria Częstochowa - ambitna muzyka - artroza
[« zwiń]: producent smyczy - kod: 0817-1246-2204
Pozycjonowanie - polega na takim zooptymalizowaniu strony oraz rozpowszechnieniu jej w sieci, aby ściśle określona i zindetyfikowana grupa docelowa (target group) miała jak najmniej (lub wogóle nie miała) problemów w dotarciu do niej.