Korporacja Viktoria LTD Sp. z o.o.
Al. NMP 67 lok. 4, Częstochowa
Kredyty, tel.:
0506 190 880
Formularz kontaktowy
Dotyczy:
Podpis:
E-mail:
Telefon kontaktowy:
Kredyty inwestycyjne i obrotowe


Chcesz rozwin?? ?agle swojego biznesu
, aby skutecznie konkurowa? na rynku? Z my?l? o Twojej firmie przygotowali?my szerok? ofert? kredytow?, która pozwoli  wybra? najlepszy kredyt dla Twojej firmy.

Z my?l? o Twojej firmie przygotowali?my ofert? kredytów opartych na uproszczonych procedurach. To ?atwo dost?pne, atrakcyjne produkty dopasowane do ka?dego rodzaju dzia?alno?ci. Wystarczy, ?e okre?lisz cel na jaki potrzebujesz ?rodki finansowe, a my wska?emy najbardziej odpowiedni produkt

CELE:
- sfinansowanie nak?adów inwestycyjnych zwi?zanych z zakupem ?rodków trwa?ych takich jak maszyny, urz?dzenia, sprz?t komputerowy wraz z oprogramowaniem, ?rodki transportu czy nieruchomo?ci.
- inwestycje w nieruchomo?ci, inwestycje w pozosta?y maj?tek trwa?y
- zakup ziemi, nieruchomo?ci oraz materia?ów i wyrobów zwi?zanych z budow? lub adaptacj? budynków produkcyjnych i gospodarczych,
- modernizacj? i restrukturyzacj? istniej?cego maj?tku produkcyjnego,
- zakup udzia?ów lub akcji,
- sp?ata innego kredytu inwestycyjnego,
- finansowanie bie??cych potrzeb, tj. zwi?kszenie ?rodków finansowych Kredytobiorcy na finansowanie maj?tku obrotowego.

WARUNKI UDZIELANIA KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH I OBROTOWYCH:

- oferty kredytowe dla ma?ych, ?rednich i du?ych firm
- korzystne oprocentowanie
- ró?ne rodzaje zabezpiecze?, dostosowane do mo?liwo?ci klienta
- hipoteka
- weksel
- zastaw
- przew?aszczenie
- cesja polisy
- d?ugie okresy sp?at
- ró?ne rodzaje kredytów / np. odnawialne, w rachunku itp., pod zastaw nieruchomo?ci mieszkalnych i komercyjnych /
- kredyty z?otowe i walutowe / CHF, USD, EU /
- uproszczone procedury, mniej wymaganych dokumentów
- krótki czas rozpatrywania wniosków

RÓ?NE RODZAJE KREDYTÓW - DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB!

PRZYK?ADY:

1. PO?YCZKA NA DOWOLNY CEL - je?eli masz nieruchomo?? mieszkaniow?, komercyjn? ? pod zabezpieczenie na tej nieruchomo?ci mo?esz otrzyma? po?yczk? na dowolny cel zwi?zany z prowadzon? przez Ciebie dzia?alno?ci? gospodarcz? ? nawet do 100% warto?ci nieruchomo?ci! Oszcz?dzasz czas, poniewa? taka po?yczk? otrzymasz bardzo szybko, przy zachowaniu minimum formalno?ci ? wymagane s? tylko niezb?dne dokumenty dotycz?ce Twojej zdolno?ci kredytowej oraz przedmiotu zabezpieczenia. Po?yczka charakteryzuje si? d?ugim okresem kredytowania ? nawet do 25 lat!
2. KREDYT KOMERCYJNY - przeznaczony NA ZAKUP LOKALU /NIERUCHOMO?CI / o przeznaczeniu u?ytkowym wraz z udzia?em w nieruchomo?ci wspólnej ? brak ogranicze? kwoty kredytu ? zale?na jedynie od Twojej zdolno?ci kredytowej!
3. KREDYT KASOWY - przeznaczony na pokrycie p?atno?ci, na które ?rodki s? ju? w drodze / takich jak sk?adki ZUS, nale?ne podatki, wynagrodzenia pracownicze /  - np. potwierdzone przelewy, transfery waluty  - ka?dy wp?yw na rachunek obni?a Twoje zad?u?enie, minimum formalno?ci, ?atwy dost?p do ?rodków, dowolna forma wykorzystania kredytu ? gotówkowa i bezgotówkowa!
I WIELE INNYCH, DOST?PNYCH DLA FIRM I OSÓB PROWADZ?CYCH DZIA?ALNO?? GOSPODARCZ?.

KA?DY ZNAJDZIE W NASZEJ FIRMIE TAKI KREDYT, JAKIEGO POTRZEBUJE!

ZAPEWNIAMY:
- korzystne oprocentowanie
- d?ugie terminy sp?at
- ?atwy dost?p do przyznanych ?rodków
- minimum formalno?ci
- krótki czas rozpatrywania wniosków.

DZIA?AMY SZYBKO I SKUTECZNIE!


http://korporacja.produktyfinansowe.pl/e/lead/436/
Strona główna   |   Kredyty   |   Nieruchomości   |   Windykacje   |   Odszkodowania   |   Kapitał zakładowy   |   Kontakt
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie surowo wzbronione!
Copyright © 2006-2022 Korporacja “Viktoria” LTD Sp. z o.o. (0.03 sec.)
Wykonanie strony: Brewka.pl
Linki [rozwiń »]: pizzeria Częstochowa - ambitna muzyka - artroza
[« zwiń]: producent smyczy - kod: 0817-1252-2247
Pozycjonowanie - polega na takim zooptymalizowaniu strony oraz rozpowszechnieniu jej w sieci, aby ściśle określona i zindetyfikowana grupa docelowa (target group) miała jak najmniej (lub wogóle nie miała) problemów w dotarciu do niej.