Korporacja Viktoria LTD Sp. z o.o.
Al. NMP 67 lok. 4, Częstochowa
Kredyty, tel.:
0506 190 880
Formularz kontaktowy
Dotyczy:
Podpis:
E-mail:
Telefon kontaktowy:
Kredyty hipoteczne


Je?eli posiadacie Pa?stwo nieruchomo?? i potrzebujecie ?rodków na sfinansowanie dowolnych celów lub potrzebujecie ?rodków na zakup nieruchomo?ci  zapraszamy do skorzystania z us?ug naszej firmy!
- Rozpoznamy Pa?stwa potrzeby
- Sprawdzimy wysoko?? dost?pnych dla Pa?stwa ?rodków
- Wybierzemy najkorzystniejsza ofert?
- Pomo?emy w za?atwieniu niezb?dnych formalno?ci i zgromadzeniu potrzebnych dokumentów

Oferujemy kredyty i po?yczki hipoteczne przeznaczone:
- na zakup mieszkania lub domu od dewelopera, spó?dzielni mieszkaniowej lub osoby prywatnej,
- przekszta?cenie spó?dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spó?dzielcze w?asno?ciowe prawo do lokalu lub odr?bn? w?asno??,
- budow? mieszkania lub domu z deweloperem lub spó?dzielni? mieszkaniow?,
- budow? lub rozbudow? domu we w?asnym zakresie, na posiadanej dzia?ce budowlanej,
- zakup dzia?ki budowlanej i budow? domu,
- wyko?czenie, remont, modernizacj? domu lub mieszkania,
- zakup nieruchomo?ci poza granicami kraju,
- sp?at? innych, mniej korzystnych kredytów mieszkaniowych,
- sp?at? ró?nych zobowi?za? finansowych,
- konsolidacyjne,
- inny dowolny cel konsumpcyjny / np. zakup samochodu /.

O kredyt mog? ubiega? si?:
- osoby zatrudnione na podstawie umów o prac?, tak?e na czas okre?lony
- osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia, o dzie?o, kontraktów
- emeryci
- renci?ci
- rolnicy
- osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? / rycza?t, karta podatkowa, ksi??ka przychodów i rozchodów, zasady ogólne /
- przedstawiciele wolnych zawodów / lekarze, prawnicy, architekci /
- osoby pracuj?ce poza granicami kraju
- osoby o niskich dochodach
- osoby ze z?? histori? kredytow?
- osoby z zaj?ciami komorniczymi
- osoby zad?u?one z innych ni? kredyty tytu?ów.

WARUNKI KREDYTÓW

- Oprocentowanie ju? od 1,23%.
- Kredyty z?otowe i walutowe / CHF, USD, EU /.
- Sp?ata kredytu nawet do 40 lat!
- Finansowanie do 115% warto?ci nieruchomo?ci.
- Rozpatrzenie wniosku nawet w 48 godzin.
- Bez op?at wst?pnych za rozpatrzenie wniosku.
- Promocje indywidualne.
- Mo?liwo?? bezp?atnego przewalutowania kredytu.
- Karencje w sp?atach kredytów.
- Bez op?at za wycen? nieruchomo?ci.
- Uproszczone badanie zdolno?ci kredytowej.
- Uproszczone procedury.
- Mo?liwo?? negocjowania warunków kredytu.
- Mo?liwa wcze?niejsza sp?ata kredytu  bez dodatkowych op?at.
- Kredyty tak?e dla osób posiadaj?cych nieruchomo?ci obci??one hipotekami z innych  ni? kredyty tytu?ów.
- Mo?liwo?? uzyskania kredytu przez osoby do 80 roku ?ycia.
- Mo?liwo?? ??czenia dochodów z kilku ?róde?.
- Mo?liwo?? ??czenia dochodów kilku osób.
- Mo?liwo?? zabezpieczenia na u?yczonej nieruchomo?ci.

Nasz Firma zapewni Pa?stwu pomoc w uregulowaniu wszelkich spraw zwi?zanych z nieruchomo?ciami.

Oferujemy Pa?stwu:
- Pomoc przy za?atwianiu wszelkich niezb?dnych formalno?ci.
- Pomoc przy gromadzeniu niezb?dnej dokumentacji.
- Wycen? nieruchomo?ci stosownie do przeznaczenia.
- Pomoc specjalistów: rzeczoznawców, geodetów, prawników, notariuszy, budowla?ców, architektów, projektantów.
- Nieodp?atn? pomoc przy za?atwianiu wszelkich niezb?dnych formalno?ci  pisanie i sk?adanie wniosków s?dowych do wydzia?ów ksi?g wieczystych / ujawnianie budynków, prostowanie wpisów w ksi?gach wieczystych, wnioski o wpisanie hipoteki, wnioski o wykre?lenie hipoteki  itp./
- Pomoc prawn? w regulowaniu stanu nieruchomo?ci /sprawy spadkowe, darowizny, s?u?ebno?ci, znoszenie wspó?w?asno?ci /.

MO?LIWY DOJAZD DO KLIENTA, TAK?E W WEEKENDY.

CHCESZ ZNALE?? NAJKORZYSTNIEJSZA FORM? KREDYTOWANIA SWOICH POTRZEB? SKONTAKTUJ SI? Z NAMI, A DOBIERZEMY CI KREDYT, JAKIEGO NAPRAWD? POTRZEBUJESZ!

DZIA?AMY SZYBKO I SKUTECZNIE!
Strona główna   |   Kredyty   |   Nieruchomości   |   Windykacje   |   Odszkodowania   |   Kapitał zakładowy   |   Kontakt
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie surowo wzbronione!
Copyright © 2006-2022 Korporacja “Viktoria” LTD Sp. z o.o. (0.03 sec.)
Wykonanie strony: Brewka.pl
Linki [rozwiń »]: pizzeria Częstochowa - ambitna muzyka - artroza
[« zwiń]: producent smyczy - kod: 0816-1213-2221
Pozycjonowanie - polega na takim zooptymalizowaniu strony oraz rozpowszechnieniu jej w sieci, aby ściśle określona i zindetyfikowana grupa docelowa (target group) miała jak najmniej (lub wogóle nie miała) problemów w dotarciu do niej.