Korporacja Viktoria LTD Sp. z o.o.
Al. NMP 67 lok. 4, Częstochowa
Odszkodowania, tel.:
0506 190 880
Formularz kontaktowy
Dotyczy:
Podpis:
E-mail:
Telefon kontaktowy:
OdszkodowaniaKANCELARIA ODSZKODOWAWCZA
KORPORACJA "Viktoria" LTD Sp. z o.o.

tel: 506 190 880

Potrzebujesz pomocy?
Uleg?e? wypadkowi?
Dozna?e? uszczerbku na zdrowiu?
Straci?e? blisk? osob??
Ponios?e? straty materialne?
Uzyska?e? zbyt niskie odszkodowanie lub odmówiono Ci jego wyp?aty?

ZADZWO? LUB ZG?O? SI? DO NAS!

DOCHODZIMY ROSZCZE? DO 10 LAT WSTECZ

Jedn? z dziedzin dzia?alno?ci naszej firmy jest pomoc w zakresie uzyskiwania lub odzyskiwania nale?nych odszkodowa?.
Wyst?pujemy w imieniu poszkodowanych przed towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawach dotycz?cych likwidacji szkód - tzn. wyp?acenia poszkodowanym nale?nego im odszkodowania we w?a?ciwej wysoko?ci.
Zajmujemy si? szkodami osobowymi, komunikacyjnymi i maj?tkowymi.

Dochodzimy roszcze? ubezpieczonych:
- z tytu?u ?mierci w wyniku wypadków komunikacyjnych
- z tytu?u uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy i innych zdarze? losowych,
- z tytu?u uszczerbku na zdrowiu w wyniku b??dów w sztuce lekarskiej
- z tytu?u poniesionych kosztów leczenia
- z tytu?u strat materialnych w zwi?zku z wypadkiem.

Prowadzimy spory z firmami ubezpieczeniowymi, w tym zakresie:
- przeprowadzamy analiz? stanu faktycznego i prawnego
- ustalamy lub weryfikujemy wysoko?? roszcze? w stosunku do zak?adów ubezpieczeniowych
- piszemy zg?oszenia, podania odwo?ania
- zg?aszamy szkody za poszkodowanych i monitorujemy ich przebieg, dbaj?c o prawid?owo?? procesu likwidacji szkody
- oferujemy kompleksow? pomoc prawn?
- dochodzimy roszcze? na drodze s?dowej.

Nasi specjali?ci to osoby z wieloletnim do?wiadczeniem w likwidacji szkód, dysponuj?ce wszechstronn? wiedz? z zakresu obowi?zuj?cych przepisów z zakresu ubezpiecze? oraz orzecznictwa s?dowego. W przypadku konieczno?ci dochodzenia roszcze? na drodze s?dowej oferujemy kompleksow? obs?ug? radców prawnych i adwokatów specjalizuj?cych si? w prawie ubezpiecze?.

Dzia?amy w sposób prosty, pozwalaj?cy oszcz?dzi? Pa?stwu Wasz cenny czas. Podpisujecie Pa?stwo umow? z nasz? kancelari? i udzielacie nam Pa?stwo pe?nomocnictw, umo?liwiaj?cych reprezentowanie Waszych interesów przed towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Rozliczenie nast?puje po uzyskaniu odszkodowania.

Dopłaty do odszkodowań / wykup odszkodowańMiałeś szkodę i walczysz o odszkodowanie? Zakład ubezpieczeń odmawia Ci zapłaty całości lub części odszkodowania? A może dostałeś odszkodowanie, ale nie jesteś usatysfakcjonowany jego wysokością?


Przyjdź do nas! Wykupimy Twoje odszkodowanie!


Jak to działa?

Kupujemy od Ciebie prawa do szkody - dostajesz pieniądze od razu, a my dochodzimy roszczeń drogą sądową. Przejmujemy od Ciebie ryzyko związane z możliwością przegrania sprawy! Nie ponosisz żadnego ryzyka!


Uwaga!

Nasze usługi oferujemy osobom, kt?re dostały odszkodowanie do 3 lat wstecz!

Jeśli dostałeś odszkodowanie w ciągu ostatnich trzech lat na podstawie kosztorysu prawdopodobnie otrzymałeś zbyt małą kwotę - możemy odkupić od Ciebie prawa do szkody. Odszkodowanie, kt?re już dostałeś zostaje u Ciebie, a od nas dostajesz jeszcze dodatkową got?wkę! Załatwimy za Ciebie wszystkie formalności.


Korzyści ze sprzedaży szkody:

-zaoszczędzony czas - nie angażujesz się w proces odzyskiwania odszkodowania

-zaoszczędzone pieniądze - nie opłacasz koszt?w sądowych, zaliczek na opinię biegłego, wynagrodzeń adwokat?w

-zaoszczędzone nerwy - nie ryzykujesz przegraną sprawą.Nie czekaj aż roszczenie się przedawni! Zgłoś się do nas już dziś i odzyskaj swoje pieniądze!


Strona główna   |   Kredyty   |   Nieruchomości   |   Windykacje   |   Odszkodowania   |   Kapitał zakładowy   |   Kontakt
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie surowo wzbronione!
Copyright © 2006-2017 Korporacja “Viktoria” LTD Sp. z o.o. (0.04 sec.)
Wykonanie strony: Brewka.pl
Linki [rozwiń »]: kredyty Częstochowa - kagańce producent - pizza Częstochowa - oświetlenie led
[« zwiń]: pozycjonowanie Częstochowa - restauracja Częstochowa - kod: 2812-0209-1755
Pozycjonowanie - polega na takim zooptymalizowaniu strony oraz rozpowszechnieniu jej w sieci, aby ściśle określona i zindetyfikowana grupa docelowa (target group) miała jak najmniej (lub wogóle nie miała) problemów w dotarciu do niej.